ცხელი ხაზი : 599647050

დაგეგმე ბიუჯეტი

პრიორიტეტი 2018 ფაქტი
სულ ბიუჯეტი: 8279.2 ¢
განათლება 0.20% %
გარემოს დაცვა 0.12% %
დასვენება, კულტურა,რელიგია 0.14% %
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 0.03% %
საბინაო კომუნალური მეურნეობა 0.04% %
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0.00% %
სახელმწიფო მომსახურება 0.39% %
სოფლის მეურნეობა 0.00% %
სხვა 0.29% %
ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვა 0.00% %
ასათვისებელია: 8279.2 ¢